Naturliga lösningar för Aspergers symptom

Symptom på Asperger

Aspergers syndrom är en genomgripande utvecklingsstörning som innebär förseningar i utvecklingen av grundläggande färdigheter, särskilt förmågan att socialisera och kommunicera med andra och att använda fantasin. Det är ofta inte förrän ett barn eller en vuxen börjar få allvarliga svårigheter i skolan, på arbetsplatsen eller i sitt privatliv som Asperger diagnostiseras. Många vuxna får en diagnos först efter att ha sökt hjälp för relaterade problem, till exempel depression eller ångest. (3)

Aspergers syndrom har fått sitt namn efter den österrikiske barnläkaren Hans Asperger, som först beskrev sjukdomen 1944. Dr. Asperger beskrev fyra patienter med liknande sociala svårigheter. Han noterade att deras intelligensnivåer var normala, men att barnen saknade icke-verbal kommunikationsförmåga och misslyckades med att visa empati för sina jämnåriga. Han noterade också att de uppvisade ett allomfattande intresse för smala ämnen som dominerade deras samtal med andra.

Dr. Aspergers upptäckter gick obemärkt förbi tills 1981, då den engelska läkaren Lorna Wing publicerade en serie fallstudier av barn med liknande symptom. Wings resultat publicerades och populariserades i stor utsträckning, och 1994 lades Aspergers syndrom till i den fjärde upplagan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, som används av kliniker och forskare för att diagnostisera och klassificera psykiska störningar (DSM är nu inne på sin femte upplaga). (4)

Aspergers syndrom klassificeras faktiskt som en autismspektrumstörning och har inte längre någon egen diagnos. Det avskaffades 2013 som ett eget individuellt tillstånd, vilket gör det ännu svårare att skilja på klassisk autism. Det beror på att många av symtomen är desamma.

6 vanliga symtom på Aspergers syndrom

Vanliga symtom på Aspergers kan vara:

 • Svåra sociala färdigheter – svårigheter att interagera med andra och upprätthålla samtal.
 • Repetitiva och excentriska beteenden – handvridning eller fingervridning
 • Ovanliga ritualer eller bekymmer – att klä sig i en viss ordning.
 • Svårt att kommunicera – undviker ögonkontakt, visar inga uttryck, försummar kroppsspråket.
 • Begränsat utbud av intressen – tvångsmässig karaktär
 • Koordinationssvårigheter – klumpiga och olämpliga rörelser.
 • Att vara mycket skicklig inom ett område – till exempel musik eller matematik.

Nedan finns mer information om några av de vanligaste symptomen på Aspergers syndrom:

1. Misslyckande med att utveckla vänskapsrelationer

Barn och vuxna med Aspergers syndrom kan ha svårt att få kontakt med jämnåriga på grund av bristande “sociala färdigheter”. Sociala uppgifter som att prata enskilt, ha ögonkontakt och delta i gruppaktiviteter kan vara svåra för personer med Aspergers syndrom. De flesta personer med Aspergers syndrom verkar vilja få kontakt med sina jämnåriga, men är inte bekväma med dessa typer av sociala engagemang.

Bristande ögonkontakt kan också få personer med Aspergers syndrom att verka oengagerade i en konversation. Det kan verka som om de inte förstår hur man använder gester och sarkasm, vilket gör att de verkar vara “socialt obekväma”.

Ett annat symptom på Aspergers syndrom är “selektiv mutism”, som uppstår när små barn eller vuxna bara talar fritt och bekvämt med personer de känner väl, men inte med främlingar. (5) Det kan verka som om de helt enkelt är mycket blyga, men skillnaden är att de också uppvisar andra tecken på att vara socialt tillbakadragna.

2. Oförmåga att känna empati

Personer med Aspergers syndrom har svårt att känna empati eller förstå andras känslor. Därför kan de framstå som okänsliga när de egentligen inte förstår vilka beteenden som är lämpliga i vissa situationer.

Med tiden kan en person med Aspergers lära sig de accepterade sociala beteendena och reaktionerna. Även om han/hon kan reagera på rätt sätt i stunden, kanske han/hon fortfarande inte riktigt förstår varför personen är upprörd.

Personer med Aspergers syndrom kan också ha svårt att förstå avsikten bakom en annan persons handlingar, så de kan missförstå humor eller inte uppfatta subtiliteter i någons användning av ord och ton. Detta är anledningen till att sociala interaktioner ibland kan vara alltför överväldigande för personer med Asperger – eftersom de inte kan se saker ur en annan persons perspektiv kan de inte förutsäga eller förstå dennes handlingar.

3. Svårigheter att tala och excentriska eller repetitiva beteenden.

Enligt Autism Speaks kan personer med Aspergers syndrom ibland ha ett märkligt sätt att tala. Ibland talar de överdrivet högt eller med monoton röst.

Personer med Aspergers syndrom har vanligtvis goda språkkunskaper, men de använder språket på ett annat sätt än de flesta andra människor. Deras talmönster kan vara ovanligt, med en rytmisk karaktär. De kan framstå som alltför formella, eller så kan deras tal till och med vara högtravande. Personer med Aspergers kan också ha svårt att kontrollera sina känslor, till exempel skrattar eller gråter de lätt och vid olämpliga tillfällen. De kan också ha motoriska förseningar, vilket gör att de framstår som klumpiga eller klumpiga. (6)

4. Begränsat intresse

Ett barn med Aspergers syndrom kan utveckla ett starkt, ibland tvångsmässigt intresse för ett fåtal områden, t.ex. musik, väder, matematik, flygplan eller kartor. Detta fungerar som det mest utmärkande symptomet för Aspergers syndrom. Barn med Asperger vet vanligtvis allt om sitt intresseområde, och deras samtal med andra handlar om lite annat. De tenderar att bli exceptionellt begåvade och skickliga även inom detta specifika område, och lär sig en stor mängd information och fakta som de memorerar och kan upprepa. (7)

5. Att hålla sig till en rutin eller ritual

Personer med Aspergers syndrom utvecklar ibland en rutin eller ritual som de vägrar att ändra på. De kan bli fixerade vid att se till att deras yttre miljö och dagliga rutiner förblir konstanta, eftersom plötsliga förändringar kan överträffa deras copingmekanismer och få dem att känna sig oroliga.

6. Tics och beteendemässiga avvikelser

Personer med Aspergers syndrom kan få motoriska eller foniska tics utöver andra beteendeavvikelser. Vissa forskare tror att detta beror på sensorisk deprivation, vilket bidrar till utvecklingen av ovanliga och ibland ofrivilliga rörelser. (8, 9)

Symptom på Asperger

Symptom på Asperger och autism

Som nämnts ovan finns det en stor överlappning mellan Aspergers symptom och autismsymptom. De tydligaste tecknen och symtomen på autism brukar dyka upp mellan 2 och 3 års ålder, och de omfattar bland annat följande: (10)

 • Behov av upprepade ritualer
 • Repetitiva och tvångsmässiga beteenden
 • Upprepning av vissa motoriska aktiviteter
 • Vredesutbrott
 • Huvudet slår i huvudet
 • Hand eller lem fladdrar
 • Snurrande
 • Kroppens gungning
 • Flikar
 • Skrapa
 • Spårning av
 • Känsla av texturer
 • Tappning
 • Tandsvanskning
 • Grymtande
 • Skrikande

Dessa symtom förekommer också ofta hos barn med Aspergers sjukdom, vilket kan förklara varför diagnosen Aspergers sjukdom har upplösts och numera ingår i diagnosen autismspektrumstörning (ASD).

Den största skillnaden mellan dessa två tillstånd är hur de uppfattas. Även om de är extremt lika på många sätt fungerar Aspergers patienter vanligtvis på en högre nivå än de med autism. Faktum är att det kan vara svårt att upptäcka Asperger, särskilt hos barn, eftersom de som har det ofta har normal intelligens och nästan normal språkutveckling.

Även om detta ämne fortfarande är kontroversiellt, när man jämför Asperger med autism, verkar de med autism vanligtvis ha svårare att kommunicera verbalt och ibland ha en lägre IQ.

Barn med båda dessa tillstånd har dock svårt att uttrycka sina känslor, håller inte ögonkontakt och har svårt att uppfatta andras kroppsspråk och gester. De uppvisar båda tvångsbeteenden och kan vara känsliga för yttre förnimmelser som ljud, kläder och till och med mat. Faktum är att det kan vara så svårt att skilja mellan Aspergers och högfungerande autism att det ibland kan vara nästan omöjligt.

Naturliga botemedel

1. Individuell terapi och gruppterapi (inklusive kognitiv beteendeterapi)

Kognitiv beteendeterapi är en typ av terapeutisk metod som hjälper en person att bli mer medveten om felaktigt eller negativt tänkande så att han/hon kan se utmanande situationer tydligare och därmed reagera på dessa utlösande faktorer på ett mer effektivt sätt. Den här typen av terapi hjälper personer med Asperger att ändra sitt sätt att tolka situationer, hur de känner inför utmanande situationer och hur de väljer att reagera på dem.

Med terapeutens hjälp uppmuntras patienten att ifrågasätta sina föreställningar och automatiska tankar med hjälp av olika tekniker. Han/hon kan också öva avslappningsövningar som kan vara lugnande när han/hon ställs inför en utmanande situation, t.ex. djupa andningsövningar och användning av tekniker för inre dialog. Familjemedlemmar kan också involveras genom att delta i terapisessioner för att hjälpa patienten med sina terapitekniker när verkliga situationer uppstår.

I en systematisk genomgång från 2010 vid University of California utvärderades studier om behandling av ångest hos personer med autismspektrumtillstånd med hjälp av kognitiv beteendeterapi. Varje studie analyserades och kritiskt bedömdes innan slutsatser fastställdes. Forskarna fann att varje studie rapporterade positiva resultat, vilket tyder på att denna typ av terapi är en effektiv behandling för personer med Asperger. (11)

2. Program för sociala färdigheter i grupp

Gruppinterventioner för sociala färdigheter (GSSI) är en vanlig behandling för barn med Aspergers syndrom eller högfungerande autism. De fungerar som ett stödsystem för personer med Asperger och deras familjer. Asperger/Autism Network erbjuder till exempel ett omfattande utbud av program och tjänster för Aspergergruppen. Målet med gruppprogrammen är att erbjuda stöd och en miljö där sociala färdigheter kan förbättras. Dessa är öppna för föräldrar till barn med Asperger, föräldrar till tonåringar med Asperger och vuxna med Asperger.

Onlineforum, konferenser, seminarier och workshops finns också tillgängliga online för att hjälpa till med att bygga upp sociala färdigheter. Dessa program arbetar för att stärka personer med Aspergers syndrom och bygger upp en känsla av gemenskap.

Gruppterapi kallas ibland för “gruppterapi för sociala färdigheter”, som används för att förbereda en person bättre på att hantera sociala och interpersonella förväntningar. I en forskningsöversikt som publicerades i Psychiatry konstaterades att gruppterapi för sociala färdigheter kan hjälpa barn att förbättra sin hälsning och sina lekfärdigheter. Vissa studier visade att det var svårare att visa dessa färdigheter utanför den klinik där terapisessionerna hölls, men hälsningsfärdigheterna förbättrades ändå avsevärt. Forskarna drog slutsatsen att gruppterapi för sociala färdigheter kan vara effektiv när det gäller att lära ut och förstärka grundläggande kommunikationsfärdigheter i klinikmiljö, men att det i allmänhet är svårare att uppnå för vissa patienter. (12)

En metaanalys visade att GSSIs bidrog till att förbättra den sociala kommunikationen och begränsade intressen och repetitiva beteenden. De GSSI:er som hade störst effekt inkluderade föräldrar i grupperna och var av längre varaktighet och/eller intensitet. (13)

3. Logopedi

Logopedi kan vara till hjälp för barn med kommunikationssvårigheter. Dessa svårigheter handlar inte om hur barnen talar eller uttalar ord, utan om hur de uppfattar innebörden av andras ord och hur de reagerar på dem. En talterapeut hjälper barn med Aspergers syndrom att förstå vad andra människor menar när de talar, och barnen övar på att utvinna innebörden av andra människors tal, vilket är något som kan vara svårt för dem att förstå. (14)

Logopedi kan också hjälpa barn och vuxna med Aspergers syndrom genom att hjälpa dem att kommunicera sina idéer tydligare, vilket kan förebygga diskussioner och missförstånd och därmed minska frustration och ilska. Slutligen är talterapi fördelaktigt för att öva på problemlösning och arbeta med organisation.

4. Musikterapi

Att använda musik för att förstärka kommunikationen kan vara till hjälp för personer med autism och Aspergers syndrom. Musik används för att förbättra sociala färdigheter och kommunikationsutveckling. De positiva effekterna på talad och gestikulerande kommunikation har noterats i små studier. Klinisk praxis kopplar ofta ihop musikterapi med andra interventioner, t.ex. gruppterapi. (15)

5. Arbetsterapi och fysioterapi

Personer med Aspergers syndrom kan använda arbetsterapi och sjukgymnastik för att bibehålla sin högsta funktionsnivå i det dagliga livet, vilket inkluderar påklädning, bad, skötsel, ätande och lek.

Arbetsterapi och sjukgymnastik kan också fokusera på att bygga upp arbetsförmåga, vilket är viktigt för unga vuxna med Aspergers syndrom som är intresserade av att tjäna en inkomst och behålla ett arbete. Lektid är en annan viktig del av arbetsterapin eftersom den bidrar till en sund självkänsla och en förmåga att kommunicera med andra.

7. Kostförändringar (inklusive ökad mängd magnesium i livsmedel)

Magnesiumrika livsmedel – som spenat, mangold, pumpafrön, yoghurt, mandel, avokado, fikon och bananer – kan hjälpa till att bekämpa ångest och depression. De ökar också produktionen av antioxidanten glutation och förbättrar nervfunktionen. Genom att se till att äta minst tre portioner grönsaker per dag kan man öka sitt dagliga näringsintag och få i sig massor av vitaminer och mineraler som kanske kan lindra vissa Asperger-symtom.

Viss forskning tyder på att det kan hjälpa att eliminera proteinerna gluten (som finns i vete, korn och ögat) och kaseinprotein (som finns i mjölkprodukter), eftersom båda kan förvärra symtomen på Asperger eftersom de fungerar som falska opiata neuropeptider efter att ha absorberats av en skadad eller läckande tarmslemhinna. I vissa små studier har man funnit förbättringar efter att ha eliminerat dessa proteiner, men det är oklart om förbättringarna beror på att man eliminerat laktos hos barn som är laktosintoleranta eller andra förändringar som har att göra med den alternering av proteinkällor och livsmedelssammansättningar som sker numera. (18)

8. Omega-3-fettsyror Livsmedel och kosttillskott

Fleromättade fettsyror, särskilt omega-3-fettsyror, är viktiga för hjärnans utveckling och kan inte tillverkas i kroppen. Oralt tillskott av essentiella fettsyror har blivit populärt för barn med utvecklingsstörningar, inklusive barn med symptom på ADHD och autism. Omega 3-livsmedel inkluderar viltfångad fisk (som lax, sardiner, hälleflundra och makrill), burfria ägg, gräsbetat nötkött samt valnötter och linfrön (i mindre mängder).

År 2007 visade en studie som utfördes vid institutionen för barn- och ungdomsneuropsykiatri i Wien i Österrike att omega-3-fettsyror kan vara en effektiv behandling för barn med autism, vilket tyder på att de även kan hjälpa till att behandla Asperger-symtom . En dos på 1,5 gram per dag i sex veckor förbättrade symtomen på autism utan några negativa biverkningar. (19)

9. Kosttillskott (inklusive vitamin B6/Magnesium)

Vitamin B6 och magnesium har använts som en populär behandling för autism och psykiska störningar i över 20 år. I en studie från 2006 som genomfördes i Frankrike deltog 33 barn med kliniska symptom på PDD eller autism. Barnen följdes i minst sex månader. En annan grupp med 36 barn användes som kontrollgrupp.

Forskarna fann att B6/magnesiumtillskott förbättrade PDD-symtomen hos 23 av 33 barn utan några negativa biverkningar – dessutom fick 23 av 33 barn bättre sociala reaktioner och 24 av 33 barn förbättrade sin kommunikation. (20)

10. Eterisk olja av lavendel

Lavendelolja har många olika terapeutiska och läkande egenskaper. Den bidrar till avslappning och studier har visat att den kan vara en effektiv behandling av flera neurologiska sjukdomar.

Personer med Aspergers syndrom är ibland mycket känsliga för lukter, så det är viktigt att inte driva på användningen av eteriska oljor om det gör personen obekväm. För dem som är bekväma med doften kan du sprida fem droppar lavendel hemma för att skapa en lugnande och avslappnande miljö, eller späd två till tre droppar med kokosolja och applicera på handlederna, fotbottnarna och nacken. (21)

Leave a Comment

Scroll to Top